Сложить столбиком числа 145 и 113

145 + 113 = 258
+145
113
258
Первое слагаемое
Второе слагаемое
Ссылка на результат
https://calc-best.ru/matematicheskie/delenie-umnozhenie-pribavlenie-i-vychitanie-stolbikom/slozhenie-stolbikom?n1=145&n2=113
Похожие калькуляторы