Сложить столбиком числа 157 и 78

157 + 78 = 235
+157
78
235
Первое слагаемое
Второе слагаемое
Ссылка на результат
https://calc-best.ru/matematicheskie/delenie-umnozhenie-pribavlenie-i-vychitanie-stolbikom/slozhenie-stolbikom?n1=157&n2=78
Похожие калькуляторы