Сложить столбиком числа 357 и 280

357 + 280 = 637
+357
280
637
Первое слагаемое
Второе слагаемое
Ссылка на результат
https://calc-best.ru/matematicheskie/delenie-umnozhenie-pribavlenie-i-vychitanie-stolbikom/slozhenie-stolbikom?n1=357&n2=280
Похожие калькуляторы