Сложить столбиком числа 386 и 268

386 + 268 = 654
+386
268
654
Первое слагаемое
Второе слагаемое
Ссылка на результат
https://calc-best.ru/matematicheskie/delenie-umnozhenie-pribavlenie-i-vychitanie-stolbikom/slozhenie-stolbikom?n1=386&n2=268
Похожие калькуляторы